O mediacji

Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania na drodze negocjacji.

Rozwiązanie wypracowywane jest z udziałem osoby trzeciej – mediatora. Co ważne, mediator prezentuje obiektywne stanowisko wobec stron biorących udział w sporze. Zadaniem mediatora jest, aby wraz ze stronami wypracować polubowną ścieżkę porozumienia, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron biorących udział w konflikcie.

Skorzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z pomocą mediatora możemy rozwiązać wiele spraw cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych jak np. sporu co do wykonania lub zakwestionowania wykonania umowy.